สวัสดีค่ะทุกท่าน

     ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Webpage IQEQDEKTHAI ค่ะ  ในปีนี้เราได้ปรับรูปแบบการให้บริการข้อมูล           องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย (IQ&EQ) เพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ใน     การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตทั้งทางด้านสติปัญญาและอารมณ์แก่บุตรหลานของท่าน  เพื่อเป็น     การสื่อสารแบบสองทาง เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และพูดคุย ตอบข้อซักถาม ที่ท่านมีความสงสัยเกี่ยวกับ   การพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นคนดีและคนเก่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป   ในอนาคตค่ะ

 

 

                                                                    

 
พัฒนาการ IQ&EQ
สธ.เผยผลการสำรวจไอคิวเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขชี้ไอคิวเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติถึง 2 ใน 3 และมี 42 จังหวัดรวม กรุงเทพมหานคร ไอคิวสูงเกิน 100 ผลสำเร็จจากความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มอบนโยบาย เพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียม กำจัดสาเหตุปัญหาโภชนาการ เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเลี้ยงดู สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนับสนุนนโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
อ่านต่อ..